Nawigacja

Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2008 Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2009 Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2010 Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011 Moja Przyszłość 2014/15

Projekty unijne

Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2008

 

 

 

 

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej

 
Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Cel działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
 
7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
 
Typ realizowanych projektów:
 
Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.
 
Wsparcie realizowane zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"
 
Typ beneficjentów (systemowy) - ośrodki pomocy społecznej
 
Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):
 
osoby spełniające łącznie trzy warunki
- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 
- wiek aktywności zawodowej (15-64 lata)
 
- niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm.)
 
- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie)
 
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej)

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
  dyrektor szkoły - Maria Bożena Bartosiak
  05-310 Kałuszyn
  ul. Pocztowa 4
  Mazowieckie
 • (25) 75 76 856
  fax (25) 75 76 856

Galeria zdjęć