Nawigacja

Wizytówka szkoły Wolontariat i akcje charytatywne Szkoła w sieci Dobre praktyki

Ważne informacje

Wizytówka szkoły

 

 

Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego

Dyrektor szkoły: mgr Maria Bożena  Bartosiak

Adres: 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4,

http:// www.gimkaluszyn.edupage.org

e-mail:gimnazjum@kaluszyn.pl

Rok założenia: 1999

Nadanie szkole imienia: 12 września 2001 r.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Kałuszyn.

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Święto Szkoły obchodzimy corocznie 12 września w rocznicę zwycięskiej bitwy.

 

I. Do 9 oddziałów uczęszcza 173 uczniów, którzy kształcą się pod opieką 26 wykwalifikowanych pedagogów. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom edukację wysokiej jakości oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju i umiejętności. Troszczymy się z jednakowym zaangażowaniem o uczniów wybitnie uzdolnionych, jak i tych wymagających wyjątkowych starań wychowawczych i terapeutycznych.

Szkoła zajmuje cześć budynku Szkoły Podstawowej,  w której mieszczą się sale lekcyjne, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, gabinet pomocy pedagogiczno-psychologicznej  pomieszczenia administracyjne, biblioteka i sala gimnastyczna. Mamy wspólną halę sportową, boisko ORLIK, stołówkę i zespół boisk, kort tenisowy.  Lekcje języka angielskiego, wychowania fizycznego oraz informatyki prowadzone są z podziałem na grupy. Szkoła posiada nowoczesną  pracownię internetową. Uczniowie korzystają ze skomputeryzowanej i dobrze wyposażonej biblioteki z dostępem do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Organizujemy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych.Młodzież uczy się szkole języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego.

W trosce o bezpieczeństwo całej społeczności gimnazjalnej od 2008 r. korytarze szkolne, szatnia oraz najbliższy teren wokół gimnazjum są monitorowane. Dzięki wykonanej w 2002 r. nowej elewacji budynku szkolnego oraz systematycznie przeprowadzanym remontom szkoła jest estetyczna, ciepła i czysta.

Gimnazjum może poszczycić się wieloma sukcesami edukacyjnymi i sportowymi. Jesteśmy  Szkołą z Klasą. Uczniowie zajmują czołowe lokaty i wyróżnienia w międzyszkolnych, powiatowych i wojewódzkich konkursach recytatorskich, teatralnych, plastycznych, ortograficznych, wiedzy historycznej, filozoficznej, ekologicznej a także promujących zdrowie.  Przy wsparciu Koła Łowieckiego Ryś realizujemy cykliczne projekty: Zostań przyjacielem ptaków, Rok Cietrzewia, Rok Kuropatwy.  Chlubą gimnazjum są laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z języka polskiego, filozofii, ekologii, wiedzy o społeczeństwie, od 2015 roku z matematyki. Najliczniejsze sukcesy odnoszą uczniwie w dzidzinie artystycznej -rysunek i malarstwo. Od roku 2013 funkcjonyją 3 oddziały sportowe.

Od 2002 roku uczniowie realizują międzynarodowe przedsięwzięcie edukacyjne Bernardo Bellotto –ambasador kultury we współpracy ze szkołami w kraju i zagranicy pod patronatem Zamku Królewskiego Warszawie. Od 2001 roku realizujemy Program Szkół Partnerskich współpracując ze Szkołą Średnią w Wilnie na Litwie, od 2007 roku ze Szkołą Średnią w Łucku na Ukrainie.

W latach 2008-2014  realizowalismy  projekt Żyj aktywnie, żyj ciekawie, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kałuszynie. W historię naszej szkoły wpisała się już na stałe współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami, do których należą m.in.: Urząd Miejski w Kałuszynie, Dom Dziecka w Falbogach, ZKRP i BWP, parafia Wniebowzięcia NMP, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, Biblioteka Miejska, i Dom Kultury. Organizujemy cykliczne imprezy na rzecz środowiska lokalnego oraz uroczystości z okazji 12 września, 3 Maja, 11 listopada i Dnia Papieskiego. Bierzemy udział w Festiwalu Nauki organizowanym corocznie przez Akademię Podlaską w Siedlcach.  Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych, którym patronuje Samorząd Szkolny, np. w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz zbiórce pieniędzy na rzecz dzieci chorych: Koncert charytatywny -2013 r, Piknik Rodzinny-2015.

Patronem naszego gimnazjum jest 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, który toczył liczne boje o zachowanie wolności i niepodległości od zarania swych dziejów. Historia pułku sięga czasów króla Stefana Batorego. Szczególnie ważna w dziejach pułku jest zwycięska bitwa z Niemcami w Kałuszynie 11-12 września 1939 roku.

Szkoła posiada sztandar, hymn i ceremoniał. W szkole znajduje się Izba Pamięci Narodowej.

II. Priorytety

Gimnazjum w Kałuszynie kształtuje środowisko wychowawcze uczniów, sprzyjające realizacji wszystkich celów edukacyjnych, upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, kształtuje postawy patriotyczne, także w wymiarze lokalnym. Sprzyja zachowaniom proekologicznym, umożliwia uczniom podtrzymanie i rozwój tożsamości narodowej, językowej i religijnej, ale także kształtowanie postawy otwartości na kulturę innych narodów. Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną działalność na rzecz gimnazjum i środowiska, stwarza uczniom możliwość rozwijania samorządności i przedsiebiorczości.

Realizując różnorodne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne, kadra pedagogiczna wdraża do dyscypliny i punktualności, rozwija umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, opracowuje szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów.Stale podnosimy i troszczymy się poziom pracy dydaktycznej, nasi uczniowie są stypendystami  Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, 4 uczniów z najwyższymi średnimi corocznie otrzymuje Burmistrza, uczniowie ubiegają  się o stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce i  osiągnięcia sportowe.

Cele i zadania w sferze wychowawczej realizowane są w Gimnazjum w Kałuszynie poprzez wychowywanie uczniów w duchu dobrze rozumianej tolerancj, życzliwości, poszanowania praw człowieka i praw dziecka, kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i społecznych. Prowadzimy działania antydyskryminacyjne.

Ważnym priorytetem jest nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu głębszego poznania osobowości wychowanków, prawidłowego diagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych i zapewnienia skutecznej pomocy w ich likwidowaniu. Szkoła udziela pomocy rodzicom w określaniu potrzeb dziecka z pomocą badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Udzielamy  pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach terapii. Szkoła jest przygotowana do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnościa ruchową. Systematycznie kontrolujemy obowiązek szkolny. Prowadzimy dziennik elektroniczny.Wskazujemy uczniom wzory osobowościowe i autorytety wśród  ludzi związanych z naszym miastem i regionem.

 

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
  dyrektor szkoły - Maria Bożena Bartosiak
  05-310 Kałuszyn
  ul. Pocztowa 4
  Mazowieckie
 • (25) 75 76 856
  fax (25) 75 76 856

Galeria zdjęć